X NTSE - 22.10.2018 RESULT (ATTENDED :90)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 22.10.2018 RESULT  (ATTENDED :90)
SNO ADMNO NAME MAT          100 Rank MATHS     20 RANK BIO              14 RANK PHY             13 RANK CHE              13 RANK SST             40 RANK TOTAL     200 RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         89 7 18 1 12 15 7 32 9 18 25 16 160 2
2 1338288 ARYAN CHUG                          91 2 14 13 10 34 8 15 10 9 23 30 156 8
3 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  87 13 15 10 13 6 7 32 8 33 26 7 156 8
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     89 7 15 10 11 23 7 32 8 33 26 7 156 8
5 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            88 9 12 24 12 15 7 32 11 3 24 20 154 9
6 1389267 YUG  SHARMA                         90 3 14 13 8 69 9 4 9 18 23 30 153 10
7 1343509 AMAR PRASAD                         78 39 9 46 12 15 6 49 8 33 26 7 139 21
8 1476436 NISHITA SHARMA                      77 43 14 13 12 15 5 66 10 9 20 57 138 24
9 1476610 DAKSH DUA                           84 24 12 24 10 34 8 15 5 64 18 70 137 25
10 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  74 56 13 19 11 23 7 32 6 52 25 16 136 28
11 1461309 CHIRAG VATS                         84 24 10 38 9 52 6 49 4 78 22 39 135 30
12 1526035 AYUSH KUMAR                         84 24 8 51 9 52 3 86 4 78 21 46 129 41
13 1439601 NIKITA                              80 33 5 76 7 76 7 32 5 64 24 20 128 44
14 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                71 60 12 24 9 52 6 49 7 42 21 46 126 48
15 1476972 SHATAKSHI                           67 69 6 69 8 69 6 49 9 18 25 16 121 56
16 1447175 JAYANT SAINI                        68 66 9 46 9 52 5 66 9 18 19 63 119 60
17 1344882 SAHIL SINGH                         72 57 4 83 4 86 3 86 4 78 17 75 104 75