X NTSE - 11.10.2018 RESULT (ATTENDED :115)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 11.10.2018 RESULT  (ATTENDED :115)
SNO ADMNO NAME MAT          100 Rank MATHS     20 RANK BIO              14 RANK PHY             13 RANK CHE              13 RANK SST             40 RANK TOTAL     200 RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         91 8 19 17 12 19 10 17 10 48 21 58 163 11
2 1374134 RIYA MITTAL                         86 27 19 17 13 2 8 55 12 10 22 47 160 15
3 1476972 SHATAKSHI                           91 8 14 78 12 19 9 35 11 23 19 68 156 23
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     88 19 18 32 11 34 9 35 8 82 22 47 156 23
5 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  82 56 19 17 11 34 10 17 9 68 24 32 155 28
6 1349656 CHETAN SHARMA                       89 13 17 50 9 76 10 17 12 10 16 86 153 34
7 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 88 19 18 32 10 47 10 17 9 68 18 74 153 34
8 1363492 AYUSHI NEHRA                        83 48 17 50 12 19 8 55 8 82 22 47 150 38
9 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  78 69 18 32 11 34 9 35 9 68 21 58 146 51
10 1344243 MANOJ KUMAR                         87 21 14 78 10 47 8 55 11 23 15 92 145 56
11 1439601 NIKITA                              83 48 14 78 12 19 6 94 9 68 21 58 145 56
12 1447175 JAYANT SAINI                        85 38 14 78 9 76 10 17 9 68 16 86 143 60
13 1441027 RAHUL SHARMA                        82 56 16 59 7 98 6 94 10 48 21 58 142 62
14 1476436 NISHITA SHARMA                      83 48 17 50 11 34 9 35 8 82 11 109 139 66
15 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                80 60 15 68 9 76 7 81 10 48 17 82 138 67
16 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               78 69 17 50 8 92 8 55 7 91 13 102 131 79
17 1468899 SUSHANT ANTIL                       67 96 11 89 9 76 4 103 8 82 17 82 116 92
18 1344882 SAHIL SINGH                         74 82 5 105 6 104 3 110 4 106 21 58 113 94
19 1338251 ASHISH JHA                          76 77 7 101 6 104 7 81 6 96 10 110 112 96
20 1372017 SIDDHANT MISHRA                     54 102 16 59 8 92 9 35 9 68 14 96 110 98
21 1470768 SHREYA SHEKHAR                      44 110 9 95 11 34 5 99 9 68 17 82 95 100
22 1476610 DAKSH DUA                           90 10 0 115 0 115 1 115 0 115 0 115 91 102
23 1526035 AYUSH KUMAR                         85 38 0 115 0 115 5 99 0 115 0 115 90 104