X NTSE - 01.10.2018 RESULT (ATTENDED :124)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 01.10.2018 RESULT  (ATTENDED :124)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1440961 KARTIKEYA SINGH                     41 7 7 18 4 73 3 53 4 24 14 6 73 3
2 1389267 YUG  SHARMA                         41 7 8 9 4 73 2 98 4 24 10 55 69 5
3 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                35 48 7 18 4 73 4 25 4 24 13 14 67 8
4 1476972 SHATAKSHI                           37 28 5 58 6 3 2 98 3 59 13 14 66 9
5 1374134 RIYA MITTAL                         34 62 8 9 5 36 4 25 1 117 12 25 64 14
6 1526035 AYUSH KUMAR                         34 62 6 38 4 73 3 53 3 59 13 14 63 18
7 1343509 AMAR PRASAD                         36 42 5 58 4 73 3 53 3 59 11 38 62 26
8 1461309 CHIRAG VATS                         34 62 4 81 5 36 1 114 3 59 15 5 62 26
9 1344243 MANOJ KUMAR                         33 71 7 18 3 101 2 98 3 59 12 25 60 38
10 1363492 AYUSHI NEHRA                        34 62 5 58 3 101 1 114 2 96 15 5 60 38
11 1476610 DAKSH DUA                           29 96 6 38 5 36 1 114 3 59 15 5 59 49
12 1447175 JAYANT SAINI                        29 96 4 81 4 73 3 53 6 2 13 14 59 49
13 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  32 81 7 18 4 73 1 114 4 24 11 38 59 49
14 1439601 NIKITA                              32 81 9 5 4 73 2 98 0 124 10 55 57 68
15 1349656 CHETAN SHARMA                       37 28 5 58 2 120 2 98 1 117 10 55 57 68
16 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               36 42 2 119 5 36 4 25 2 96 7 103 56 74
17 1331081 SAKSHAM MISHRA                      31 89 4 81 4 73 2 98 4 24 11 38 56 74
18 1470768 SHREYA SHEKHAR                      23 118 4 81 5 36 1 114 3 59 9 71 45 105
19 1344882 SAHIL SINGH                         26 113 2 119 3 101 2 98 1 117 8 90 42 114