TEST TYPE-X ,NTSE ,EXAM DATE 08-10-2018

TEST TYPE-X ,NTSE ,EXAM DATE 08-10-2018 
SNO ADMNO NAME MAT            MT MATH        MR BIO        BR PHY PR CHE CR SOCIAL         SR TOT AIR
      100   20   14   13   13   40   100  
1 1374134 RIYA MITTAL                         78 25 19 1 12 46 9 44 12 3 31 10 161 6
2 1375866 KHUSHANK GALGAT                     84 5 17 8 13 28 7 76 9 54 31 10 161 6
3 1440961 KARTIKEYA SINGH                     83 8 13 43 13 28 7 76 9 54 30 22 155 10
4 1345204 BHAVYA GOYAL                        80 14 13 43 13 28 6 99 8 87 32 6 152 13
5 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            76 33 15 16 12 46 11 7 9 54 28 41 151 16
6 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  78 25 13 43 12 46 9 44 7 107 26 59 145 30
7 1476436 NISHITA SHARMA                      72 48 13 43 12 46 10 26 8 87 25 74 140 42
8 1343509 AMAR PRASAD                         69 58 13 43 11 68 7 76 10 25 23 85 133 55
9 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               73 42 13 43 9 113 5 116 7 107 23 85 130 61
10 1476610 DAKSH DUA                           67 65 12 55 12 46 5 116 7 107 25 74 128 69
11 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA                  65 70 7 101 13 28 6 99 6 119 25 74 122 73
12 1447175 JAYANT SAINI                        69 58 9 80 11 68 6 99 8 87 18 112 121 74
13 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               51 107 7 101 13 28 6 99 8 87 18 112 103 106
14 1468899 SUSHANT ANTIL                       59 90 5 113 10 91 3 128 9 54 16 123 102 107
15 1470768 SHREYA SHEKHAR                      36 123 7 101 10 91 3 128 11 12 29 27 96 109
16 1494461 MAYON RAJPOOT                       19 133 9 80 11 68 6 99 11 12 23 85 79 123