TEST TYPE-SR IZ L25 ADV.TEST DATE 13-10-2018

TEST TYPE-SR IZ L25 ADV.TEST DATE 13-10-2018
S NO ROLL NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR TOT

(240)
AIR
1 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         32 14 26 6 10 268 68 8
2 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                        22 58 28 3 18 87 68 8
3 1383048 PRATYUSH ARYAN                           12 243 16 48 16 120 44 56
4 1401246 DRRUV UPADHYAY                           6 493 20 22 10 268 36 105
5 1329033 SAHIL HARJAI                             10 297 2 636 18 87 30 176
6 1420007 VISHAL CHAUDHARY                         12 243 10 145 6 484 28 214
7 1438261 SHIVAM JHA                               2 730 10 145 14 167 26 241
8 1370872 PRATEEK BHARDWAJ                         14 174 6 300 4 607 24 287
9 1340629 PRONOY RANJAN                            14 174 6 300 4 607 24 287
10 1330933 KARTHIK NAMBIAR                          4 661 2 636 14 167 20 362
11 1366417 HARSH                                    6 493 10 145 2 684 18 402
12 1330472 SAJAL SINGHAL                            -6 913 10 145 12 223 16 463
13 1437281 NAVNEET KUMAR                            8 422 0 771 2 684 10 664
14 1382752 ISHITA GAUR                              10 297 12 115 -14 927 8 738
12 1330937 ADITI SINGH                              0 832 -14 927 -8 922 -22 923