TEST TYPE-MAIN)XI IC IRE ,EXAM DATE 08-10-2018

TEST TYPE-MAIN)XI IC IRE ,EXAM DATE 08-10-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
CR TOT

(186)
AIR
1 1495891 SAARTH KAUL                         73 19 45 56 24 140 142 39
2 1459940 SUDHANSHU SHAHI                     55 48 54 34 17 168 126 65
3 1520820 KHUSHI SAHAY                        64 34 45 56 15 182 124 67
4 1471634 VINEET KAUL                         47 68 54 34 5 222 106 90
5 1516268 TANAY GUPTA                         38 96 47 51 15 182 100 99
6 1516396 ARYAN PRIYADARSHI                   32 120 59 23 8 211 99 103
7 1486418 BHASKAR ANAND                       48 66 46 53 4 229 98 104
8 1497739 HARDIK AGGARWAL                     57 42 28 129 11 201 96 108
9 1458863 PARAS BHARDWAJ                      47 68 44 59 4 229 95 110
10 1509409 RAGHAV KUMAR                        28 145 51 40 12 196 91 117
11 1520443 SHIVAM KUMAR                        74 18 17 197 0 254 91 117
12 1486037 SAMARTH MUNZNI                      24 170 21 172 15 182 60 191
13 1541370 AYUSH RANJAN                        6 243 61 19 -10 267 57 196
14 1516257 GAUTAM JOSHI                        0 264 35 100 15 182 50 206
15 1529969 ASHUTOSH GIRI                       10 229 24 149 15 182 49 209
16 1509858 VINAYAK BHATT                       15 208 27 132 5 222 47 214
17 1509843 NAMIT DAYAL                         9 232 33 110 5 222 47 214
18 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 6 243 25 142 4 229 35 233
19 1524237 NISARG KUMAR                        -5 268 16 205 0 254 11 264
20 1510374 SANATH SIDHAR                       5 247 0 264 3 237 8 266