TEST TYPE-MAINS)XII IC C/F ,EXAM DATE 08-10-2018

TEST TYPE-MAINS)XII IC C/F ,EXAM DATE 08-10-2018
 S NO ROLL NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1487491 VEDANT JAMWAL                       5 493 21 305 49 239 75 335
2 1358331 SHUBH SHARMA                        29 245 38 167 0 528 67 365
3 1191557 GULSHAN K JANGRA                    3 507 25 263 14 446 42 445
4 1394488 SONU RAJ                            13 411 4 488 24 380 41 448
5 1393661 SAHIL KUMAR                         5 493 21 305 13 449 39 458
6 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH                  10 451 4 488 14 446 28 488
7 1332029 AMUSHYA SINHA                       1 519 20 311 4 501 25 501
8 1442328 ABHISHEK KUMAR MISHRA               10 451 -10 547 10 464 10 531
9 1342109 RIA CHOUDHARI                       0 535 8 441 -1 532 7 536