TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-30-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-31)

TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH  ,TEST DATE-30-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-31)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(64)
MR MATH

(192)
MR BIO

(88)
BR PHY

(88)
PR CHE

(88)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 17 12 96 4 31 11 8 28 36 15 188 6
2 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 11 19 73 12 34 9 16 21 39 5 173 9
3 1460364 RAKSHIT YADAV 12 18 76 7 17 27 29 5 31 18 165 14
4 1474149 BHAWYA -3 31 50 19 19 25 13 24 36 15 115 20
5 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY -3 31 19 25 26 18 24 8 26 25 92 23
6 1487928 PRANAMYA CHANDRA 4 23 5 30 26 18 24 8 28 20 87 24
7 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA -1 27 45 21 24 23 8 28 8 30 84 25
8 1515433 SANYAM MUKESH 2 26 15 27 14 29 21 12 26 25 78 26
9 1576978 ANGEL SOUMYA 4 23 22 24 24 23 8 28 16 26 74 27
10 1520377 APRAJITA MISHRA 2 26 17 26 26 18 14 22 13 27 72 28
11 1461295 PIRUSH KUMAR JHA -3 31 9 28 24 23 1 31 26 25 57 29
12 1457780 ISHIKA SINGH 2 26 -1 31 24 23 6 29 11 29 42 30