TEST TYPE-ADV)XII IC C/F ,EXAM DATE 01-10-2018 (TOTAL ATTENDANCE)

TEST TYPE-ADV)XII IC C/F ,EXAM DATE 01-10-2018 (TOTAL ATTENDANCE)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
CR TOT

(186)
AIR
1 1370105 AKASH RANA 6 300 10 225 15 166 31 228
2 1352302 NIKHIL M.V 7 277 8 260 16 154 31 228
3 1332029 AMUSHYA SINHA 8 265 16 156 1 351 25 257
4 1191557 GULSHAN K JANGRA 3 341 0 372 15 166 18 289
5 1487491 VEDANT JAMWAL 6 300 6 287 -6 405 6 370
6 1442328 ABHISHEK KUMAR MISHRA -9 417 -11 415 -11 414 -31 417