REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 30.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3420)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 30.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3420)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI            100 12 76 125 42 332 218 50
2 1434557 RITEK SAXENA            72 94 77 115 65 74 214 59
3 1324394 RITIK RAJ               59 256 48 595 44 292 151 285
4 1383843 ANANT                   32 1567 56 407 46 250 134 436
5 1371764 RAHUL YADAV             33 1483 68 214 21 1557 122 575
6 1379750 ARYAN GAUTAM            42 859 47 627 29 904 118 620
7 1344781 TUSHAR KHANDURI         45 703 61 324 9 2858 115 662
8 1330998 ASHWANI TANWAR          54 373 41 786 18 1872 113 690
9 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     47 613 30 1278 26 1116 103 859
10 1380934 SHUBHAM KUMAR           44 754 30 1278 25 1211 99 961
11 1389924 RAHUL VYAS              27 1989 29 1343 36 518 92 1136
12 1337305 NIKITA SINGH            27 1989 32 1176 32 696 91 1155
13 1361803 ASHISH KUMAR            45 703 34 1068 10 2744 89 1219
14 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH  15 3023 37 938 30 834 82 1436
15 1490446 ARYAN ANAND             22 2446 37 938 15 2193 74 1693
16 1370901 MOHIT YADAV             22 2446 2 3158 45 272 69 1861
17 1392384 KESHAV KUMAR            15 3023 7 2811 38 459 60 2161
18 1372298 SURAJ SINGH             40 1003 19 1958 0 3429 59 2194
19 1376994 VAISHNAVI SINGH         21 2520 9 2660 23 1384 53 2408
20 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       39 1072 -5 3440 14 2310 48 2557
21 1333216 SUJYOTI JHA             26 2084 -1 3348 10 2744 35 2986
22 1352286 NIDHI                   13 3163 4 3023 7 3045 24 3267