REVISION - MAIN - SR-IZ - L25 TEST ON 06.10.2018 RESULT (ATTENDED :5190)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISION - MAIN - SR-IZ - L25  TEST ON 06.10.2018 RESULT (ATTENDED :5190)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1378493 BHANU PRATAP SINGH     45 2343 28 4688 52 439 125 2663
2 1324379 ROHAN KUMAR JHA        26 4063 67 1645 22 3690 115 3116
3 1355071 KSHITIZE MANGLA        24 4222 59 2228 25 3187 108 3411
4 1220144 ANKIT MISHRA           10 4989 52 2810 31 2291 93 4050
5 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA     0 5203 53 2720 32 2164 85 4326
6 1374189 CHIRAG VASHISHT        -1 5211 53 2720 31 2291 83 4387
7 1338280 CHARITRA               0 5203 54 2625 26 3008 80 4493
8 1376925 ASHISH MAURYA          25 4157 41 3721 12 4884 78 4535
9 1388162 PRANAV DIKSHITH        7 5071 31 4504 36 1687 74 4625
10 1371780 PANKHUR NEGI           -4 5223 37 4048 29 2606 62 4901
11 1429093 AYUSH THAKUR           16 4734 10 5218 4 5216 30 5174