REVISION - MAIN - SR-IZ - L25 TEST ON 29.09.2018 RESULT (ATTENDED :5281)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISION - MAIN - SR-IZ - L25  TEST ON 29.09.2018 RESULT (ATTENDED :5281)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1324379 ROHAN KUMAR JHA          2 5077 115 6 17 2633 134 806
2 1378493 BHANU PRATAP SINGH       40 1082 55 1720 18 2491 113 1395
3 1338280 CHARITRA                 0 5178 64 1165 37 661 101 1859
4 1355071 KSHITIZE MANGLA          28 2148 41 2747 22 1945 91 2294
5 1388162 PRANAV DIKSHITH          14 3887 38 2989 0 5026 52 4217
6 1429093 AYUSH THAKUR             7 4689 11 4995 20 2207 38 4750
7 1220144 ANKIT MISHRA             0 5178 24 4193 10 3728 34 4887
8 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA       11 4250 10 5039 0 5026 21 5132
9 1374189 CHIRAG VASHISHT          -12 5332 13 4913 18 2491 19 5167
10 1334753 LAKSHAY GAUR             19 3255 0 5293 0 5026 19 5167
11 1376925 ASHISH MAURYA            7 4689 -10 5332 20 2207 17 5202
12 1353070 DEVANSHU RAJPUT          8 4602 -1 5304 0 5026 7 5289
13 1356930 ISHAAN KANDPAL           6 4776 2 5252 -3 5244 5 5304
14 1389644 ANURANJAN KESHAV         -10 5329 9 5073 -2 5187 -3 5328