JR-IZ ADV TEST ON 13.10.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 13.10.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1462449 TUSHAR JAIN                              12 2393 36 211 12 771 60 262
2 1462461 DEV TYAGI                                15 1981 27 695 15 423 57 297
3 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         24 846 24 997 6 1985 54 319
4 1458886 YASH BHARTARI                            12 2393 30 466 9 1334 51 354
5 1462304 NIKHIL TIWARI                            18 1553 18 1693 12 771 48 401
6 1462120 PALAK PRATEEK                            21 1143 24 997 3 2596 48 401
7 1470496 HUNNY SINGH                              18 1553 24 997 6 1985 48 401
8 1523281 SACHI SINGH                              15 1981 27 695 3 2596 45 449
9 1514399 ANSHU PRIYA                              21 1143 21 1348 3 2596 45 449
10 1515508 ADITI PATHAK                             15 1981 15 2034 12 771 42 492
11 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         12 2393 21 1348 9 1334 42 492
12 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        24 846 12 2363 6 1985 42 492
13 1458389 ANURAG TAKALKAR                          15 1981 12 2363 12 771 39 540
14 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR  12 2393 15 2034 9 1334 36 578
15 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       12 2393 21 1348 3 2596 36 578
16 1458622 SURABHI KUMARI                           15 1981 15 2034 3 2596 33 608
17 1518492 KAVISH RAJ                               12 2393 9 2607 12 771 33 608
18 1460701 GURU VACHAN                              6 2803 18 1693 6 1985 30 638
19 1511500 PLAKSHA                                  6 2803 21 1348 3 2596 30 638
20 1514904 VAIBHAV SINGH                            18 1553 3 2812 9 1334 30 638
21 1481561 KISLAY KRISHNAN                          9 2651 12 2363 9 1334 30 638
22 1508618 SUVIGYA GARG                             12 2393 15 2034 3 2596 30 638
23 1460261 ASLESHA DE                               9 2651 6 2747 12 771 27 658
24 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      12 2393 6 2747 6 1985 24 680
25 1518510 RASHIK RAJ                               6 2803 6 2747 12 771 24 680
26 1462462 PRIYA AGRAWAL                            9 2651 9 2607 3 2596 21 693
27 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        12 2393 6 2747 0 2841 18 701