X NTSE - 10.09.2018 RESULT (ATTENDED :135)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 10.09.2018 RESULT  (ATTENDED :135)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         47 16 8 50 5 31 6 26 5 30 19 7 90 7
2 1331081 SAKSHAM MISHRA                      44 44 8 50 6 3 4 88 4 61 20 2 86 11
3 1375866 KHUSHANK GALGAT                     47 16 8 50 3 115 6 26 2 106 18 15 84 18
4 1389267 YUG  SHARMA                         44 44 7 62 4 80 5 51 4 61 18 15 82 23
5 1345204 BHAVYA GOYAL                        42 68 5 100 5 31 4 88 4 61 19 7 79 39
6 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            46 23 6 84 3 115 4 88 3 81 16 37 78 45
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  47 16 2 131 5 31 3 108 2 106 17 24 76 53
8 1344243 MANOJ KUMAR                         45 32 4 116 4 80 4 88 4 61 14 66 75 58
9 1439601 NIKITA                              42 68 4 116 5 31 2 123 4 61 18 15 75 58
10 1476972 SHATAKSHI                           46 23 2 131 5 31 2 123 4 61 15 50 74 64
11 1349656 CHETAN SHARMA                       42 68 8 50 3 115 4 88 4 61 13 78 74 64
12 1363492 AYUSHI NEHRA                        42 68 6 84 5 31 3 108 3 81 15 50 74 64
13 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                41 80 6 84 4 80 4 88 3 81 15 50 73 66
14 1476436 NISHITA SHARMA                      43 57 6 84 3 115 3 108 3 81 14 66 72 71
15 1526035 AYUSH KUMAR                         41 80 4 116 5 31 3 108 3 81 12 90 68 84
16 1476610 DAKSH DUA                           37 103 5 100 5 31 4 88 2 106 14 66 67 86
17 1461309 CHIRAG VATS                         39 93 5 100 4 80 3 108 2 106 11 98 64 96
18 1372017 SIDDHANT MISHRA                     40 85 5 100 4 80 4 88 4 61 7 131 64 96
19 1338251 ASHISH JHA                          35 110 5 100 3 115 2 123 2 106 9 116 56 114
20 1343509 AMAR PRASAD                         32 119 4 116 1 135 2 123 1 125 14 66 54 117
21 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               34 114 3 122 4 80 1 132 1 125 8 124 51 120
22 1344882 SAHIL SINGH                         33 117 2 131 3 115 1 132 2 106 9 116 50 121