X NTSE - 03.09.2018 RESULT (ATTENDED :107)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 03.09.2018 RESULT  (ATTENDED :107)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         48 4 10 9 4 39 5 51 6 42 19 1 92 1
2 1389267 YUG  SHARMA                         47 8 10 9 6 6 5 51 6 42 16 18 90 2
3 1440961 KARTIKEYA SINGH                     47 8 10 9 4 39 5 51 6 42 15 30 87 5
4 1363492 AYUSHI NEHRA                        42 35 5 82 6 6 4 76 6 42 18 3 81 17
5 1344243 MANOJ KUMAR                         44 21 8 45 4 39 5 51 5 64 13 61 79 22
6 1375866 KHUSHANK GALGAT                     43 28 9 27 4 39 3 89 4 77 16 18 79 22
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  44 21 7 52 4 39 5 51 6 42 13 61 79 22
8 1439601 NIKITA                              41 40 6 71 5 21 2 100 6 42 18 3 78 26
9 1476972 SHATAKSHI                           41 40 7 52 5 21 6 17 6 42 13 61 78 26
10 1476436 NISHITA SHARMA                      40 47 6 71 5 21 5 51 6 42 16 18 78 26
11 1331081 SAKSHAM MISHRA                      41 40 9 27 2 91 5 51 6 42 14 44 77 29
12 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  37 62 8 45 5 21 5 51 6 42 16 18 77 29
13 1447175 JAYANT SAINI                        40 47 5 82 4 39 5 51 6 42 17 8 77 29
14 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            43 28 9 27 2 91 5 51 5 64 12 74 76 33
15 1343509 AMAR PRASAD                         39 52 7 52 2 91 5 51 6 42 14 44 73 41
16 1349656 CHETAN SHARMA                       40 47 4 99 2 91 5 51 6 42 14 44 71 50
17 1372017 SIDDHANT MISHRA                     42 35 6 71 2 91 3 89 3 93 13 61 69 59
18 1461309 CHIRAG VATS                         34 76 4 99 5 21 4 76 6 42 16 18 69 59
19 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  40 47 8 45 1 103 1 104 3 93 13 61 66 68
20 1344882 SAHIL SINGH                         38 58 3 103 5 21 2 100 2 102 10 94 60 81
21 1526035 AYUSH KUMAR                         23 98 4 99 6 6 4 76 5 64 15 30 57 83
22 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               25 94 7 52 3 65 3 89 3 93 14 44 55 88
23 1338251 ASHISH JHA                          26 91 6 71 4 39 4 76 2 102 10 94 52 94
24 1458582 NIKUNJ BENIWAL                      15 105 5 82 5 21 6 17 3 93 16 18 50 97