TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH ,TEST DATE-03-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE182

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH ,TEST DATE-03-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE182
S NO ROLL_NO NAME MATH

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1486418 BHASKAR ANAND 81 16 43 33 40 35 164 19
2 1463052 LAKSHYA VEDIK 55 59 34 47 19 105 108 55
3 1516543 ANANNYA CHATTARAJ 33 125 8 127 62 6 103 62
4 1509843 NAMIT DAYAL 42 101 36 43 19 105 97 67
5 1471634 VINEET KAUL 50 78 22 81 21 92 93 77
6 1459940 SUDHANSHU SHAHI 48 87 22 81 19 105 89 84
7 1516257 GAUTAM JOSHI 28 136 29 57 28 62 85 94
8 1520443 SHIVAM KUMAR 48 87 27 63 6 159 81 97
9 1509409 RAGHAV KUMAR 12 156 45 28 21 92 78 102
10 1509858 VINAYAK BHATT 5 167 24 70 16 120 45 148
11 1458863 PARAS BHARDWAJ 32 127 5 143 5 162 42 152