PTA3 - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 02.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3720)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA3 - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 02.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3720)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI             73 2 41 303 16 1240 130 123
2 1425762 SATYAM                   46 207 48 180 36 191 130 123
3 1324394 RITIK RAJ                25 1379 42 273 48 69 115 194
4 1379750 ARYAN GAUTAM             42 311 28 884 24 566 94 383
5 1344781 TUSHAR KHANDURI          43 272 37 421 12 1781 92 420
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      28 1117 32 652 13 1600 73 837
7 1383843 ANANT                    19 2062 32 652 17 1119 68 1025
8 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        37 499 19 1734 10 2102 66 1097
9 1337305 NIKITA SINGH             27 1196 26 1040 13 1600 66 1097
10 1371764 RAHUL YADAV              28 1117 24 1213 12 1781 64 1171
11 1330998 ASHWANI TANWAR           34 660 20 1607 2 3304 56 1538
12 1380856 JATIN CHAUHAN            39 411 9 3015 6 2746 54 1639
13 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH   14 2800 24 1213 11 1945 49 1904
14 1389924 RAHUL VYAS               16 2448 23 1293 9 2241 48 1964
15 1361803 ASHISH KUMAR             35 613 7 3309 2 3304 44 2235
16 1352286 NIDHI                    14 2800 12 2745 16 1240 42 2369
17 1333293 AKARSH REDDY.T           5 3700 30 750 6 2746 41 2443
18 1380934 SHUBHAM KUMAR            22 1692 16 2130 0 3514 38 2642
19 1383108 ANEESH YADAV             15 2642 15 2251 6 2746 36 2762
20 1324379 ROHAN KUMAR JHA          8 3483 21 1470 4 3087 33 2955
21 1338092 YASHASVA LONKAR          10 3359 7 3309 3 3205 20 3558