X NTSE - 27.08.2018 RESULT (ATTENDED :85)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 27.08.2018 RESULT  (ATTENDED :85)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1375866 KHUSHANK GALGAT                     47 1 8 2 3 43 6 43 3 28 12 59 79 2
2 1389267 YUG  SHARMA                         44 11 5 44 3 43 7 21 2 52 17 3 78 4
3 1363492 AYUSHI NEHRA                        42 23 6 28 3 43 7 21 3 28 17 3 78 4
4 1331081 SAKSHAM MISHRA                      40 35 6 28 3 43 7 21 3 28 16 12 75 10
5 1374134 RIYA MITTAL                         42 23 6 28 1 82 6 43 3 28 16 12 74 12
6 1344243 MANOJ KUMAR                         45 7 6 28 1 82 6 43 1 73 14 34 73 16
7 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  45 7 5 44 4 18 3 83 4 14 12 59 73 16
8 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA                  39 44 5 44 4 18 7 21 4 14 13 44 72 18
9 1476610 DAKSH DUA                           42 23 7 6 2 66 4 78 2 52 14 34 71 21
10 1447175 JAYANT SAINI                        36 62 7 6 3 43 6 43 5 4 13 44 70 25
11 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 42 23 4 56 2 66 4 78 1 73 16 12 69 30
12 1476436 NISHITA SHARMA                      37 56 5 44 3 43 6 43 2 52 14 34 67 39
13 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               42 23 7 6 3 43 4 78 1 73 10 74 67 39
14 1476972 SHATAKSHI                           38 51 4 56 4 18 4 78 1 73 14 34 65 47
15 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  38 51 3 74 0 85 5 65 2 52 15 17 63 57
16 1344882 SAHIL SINGH                         40 35 4 56 2 66 5 65 1 73 10 74 62 61
17 1338251 ASHISH JHA                          37 56 5 44 3 43 3 83 1 73 8 82 57 71
18 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                34 68 5 44 1 82 5 65 0 85 11 67 56 73