PASS NEET (NEET MODEL) ON 30.07.2018 RESULT (ATTENDED :198)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 30.07.2018 RESULT  (ATTENDED :198)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1   ABHISHEK AHLAWAT 133   166   151   170   620 1
2 1330631 AYUSH KUMAR                 155 7 150 9 155 3 150 12 610 2
3   KOMAL 142   145   154   165   606 6
4 1569300 BITTU KUMAR                 137 22 145 14 158 2 147 13 587 9
5 1579255 HARSHAL PANCHAL             130 33 148 10 147 6 160 6 585 11
6 1578946 SUPRABHA                    130 33 140 24 141 11 156 9 567 14
7 1573181 CHANDINI SUREKHA            129 35 146 12 118 26 165 2 558 16
8 1558565 RITIKA GUPTA                137 22 134 39 105 34 157 7 533 19
9   PRIYANSHI JHA 134   140   116   137   527 20
10 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA         119 54 140 24 132 14 135 24 526 21
11 1579380 SEEMA SEHRAWAT              121 52 135 37 110 29 140 21 506 24
12 1569968 ANUJ AGARWALA               129 35 110 80 116 28 146 14 501 26
13 1573081 SAI MIRMITH SEKHAR          124 46 129 47 106 32 127 30 486 29
14 1578424 DRAKSHA PARVEEN             128 37 126 53 123 22 108 50 485 31
15 1578951 RAKSHA JOSHI                122 49 135 37 92 47 114 47 463 37
16   AMIT KUMAR 106   127   70   121   424 39
17   PRATEEK KUMAR 140   100   64   108   412 50
18 1570003 HARSHIT SEHRAWAT            77 148 108 84 104 36 115 44 404 53
19 1553808 RITIK                       107 80 131 44 62 77 99 58 399 58
20 1569992 ANSHALIKA VERMA             103 89 123 61 73 62 99 58 398 61
21 1583204 AMAN MAHTO                  132 27 106 86 106 32 47 113 391 63
22 1565883 SIDDHARTH ARYAN             131 30 90 115 44 110 106 51 371 72
23 1574455 SONAM                       121 52 139 27 36 122 60 96 356 76
24 1582200 ANJALI KUMARI               99 96 85 123 83 54 60 96 327 87
25   VINAMARRATA 84   100   30   99   313 94
26   SHUBHAM SHARMA 88   121   23   74   306 100
27 1573949 RAHUL KUMAR                 114 65 107 85 -1 196 66 87 286 102
28 1572399 ADITYA                      70 162 122 63 6 186 65 89 263 117
29 1565785 NAMAN BHARDWAJ              89 122 73 142 13 170 44 118 219 140
30 1579626 AKASH KUMAR                 78 147 99 98 30 134 0 193 207 144
31 1582450 SHIVAM KUMAR                82 136 17 194 48 97 31 139 178 160
32   ANAMIKA SHARMA 46   65   -1   31   141 175
33 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA        51 179 41 184 11 176 11 178 114 187