JR-IZ ADV TEST ON 18.08.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 18.08.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1508618 SAVIGYA GARG                             14 3455 10 2710 19 2468 43 771
2 1458886 YASH BHARTARI                            12 3945 7 3977 20 2253 39 912
3 1462461 DEV TYAGI                                1 6199 12 1950 25 1319 38 945
4 1462449 TUSHAR JAIN                              14 3455 1 6062 17 2966 32 1155
5 1462462 PRIYA AGRAWAL                            7 5198 11 2276 11 4769 29 1252
6 1460701 GURU VACHAN                              10 4480 7 3977 7 5831 24 1375
7 1458389 ANURAG TAKALKAR                          5 5638 2 5895 17 2966 24 1375
8 1523281 SACHI SINGH                              3 5989 0 6199 13 4163 16 1521
9 1462304 NIKHIL TIWARI                            9 4675 1 6062 5 6128 15 1533
10 1458622 SURABHI KUMARI                           -1 6302 2 5895 4 6235 5 1580