CTA1 - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 26.08.2018 RESULT (ATTENDED : 1895)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
CTA1 - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 26.08.2018 RESULT (ATTENDED : 1895)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI 60 17 61 112 36 103 157 34
2 1425762 SATYAM                 28 417 66 52 28 200 122 132
3 1324394 RITIK RAJ              16 958 30 814 28 200 74 520
4 1330998 ASHWANI TANWAR         32 312 12 1594 6 1063 50 918
5 1344781 TUSHAR KHANDURI        16 958 22 1161 6 1063 44 1047
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    14 1064 26 985 2 1398 42 1087
7 1383843 ANANT                  10 1300 18 1351 14 592 42 1087
8 1389924 RAHUL VYAS             8 1446 22 1161 0 1540 30 1374
9 1371764 RAHUL YADAV            12 1191 14 1513 0 1540 26 1480