TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE-16-07-2018 (TOTAL ATTEDANCE-2145)

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE-16-07-2018 (TOTAL ATTEDANCE-2145)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1358331 SHUBH SHARMA 49 351 49 513 94 33 192 186
2 1357924 RAHUL JOSHI 33 543 63 309 56 348 152 382
3 1370105 AKASH RANA 55 283 31 792 57 331 143 434
4 1392893 ROHIT CHAUHAN 75 104 51 482 12 819 138 457
5 1352302 NIKHIL M.V 43 412 32 779 54 379 129 506
6 1391783 VAIBHAV 13 770 75 152 31 649 119 573
7 1332079 JESTO PETER 0 899 36 721 76 132 112 609
8 1393661 SAHIL KUMAR 51 331 43 611 3 899 97 687
9 1391905 NEERAJ KUMAR 3 865 26 861 34 618 63 838
10 1394488 SONU RAJ -1 911 13 929 34 618 46 890
11 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 11 787 28 828 1 906 40 899