TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE-23-07-2018 (TOTAL-ATTENDANCE -536

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE-23-07-2018 (TOTAL-ATTENDANCE -536 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1495891 SAARTH KAUL 49 27 58 7 78 15 185 5
2 1520820 KHUSHI SAHAY 52 23 36 44 93 5 181 8
3 1516396 ARYAN PRIYADARSHI 45 41 58 7 74 19 177 10
4 1486418 BHASKAR ANAND 32 90 59 5 51 64 142 35
5 1516268 TANAY GUPTA 49 27 29 63 64 30 142 35
6 1524237 NISARG KUMAR 35 73 55 14 43 90 133 42
7 1509409 RAGHAV KUMAR 29 106 51 20 52 60 132 45
8 1516257 GAUTAM JOSHI 25 123 45 28 47 79 117 56
9 1509843 NAMIT DAYAL 31 98 9 169 69 22 109 70
10 1463052 LAKSHYA VEDIK 48 30 14 138 36 109 98 91
11 1520443 SHIVAM KUMAR 31 98 19 108 44 88 94 94
12 1486037 SAMARTH MUNZNI 12 182 16 129 47 79 75 123
13 1509858 VINAYAK BHATT 21 147 13 144 40 96 74 126
14 1459940 SUDHANSHU SHAHI 32 90 12 146 21 155 65 140
15 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA 31 98 16 129 17 169 64 143
16 1529969 ASHUTOSH GIRI 5 195 34 53 8 188 47 171