TEST TYPE-(FOU)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-17-06-2018

TEST TYPE-(FOU)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-17-06-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(92)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOT

(260)
AIR
1 1338246 RISHAV BHATTACHARYA                      22 125 88 13 39 39 39 36 39 14 227 10
2 1516415 ADITYA JHA                               27 82 88 13 34 79 34 53 34 30 217 15
3 1495642 KANIKA RANA                              27 82 70 65 44 14 34 53 39 14 214 17
4 1329007 SAGNIK PAL                               32 30 79 30 26 142 39 36 34 30 210 20
5 1507379 PRANSH GUPTA                             27 82 88 13 26 142 29 74 29 54 199 33
6 1343504 AJAY PRASAD                              27 82 73 47 31 95 39 36 29 54 199 33
7 1443934 ANUSHA ANAND                             22 125 70 65 39 39 29 74 39 14 199 33
8 1332868 HARSHAL KUMAR                            27 82 62 85 36 51 39 36 34 30 198 34
9 1334890 JAHANVI SENGAR                           27 82 70 65 39 39 34 53 26 62 196 39
10 1476588 PARAS CHOUDHARY                          24 91 71 56 44 14 28 81 24 74 191 43
11 1459330 CHRIS JACOB                              27 82 65 74 31 95 24 100 40 3 187 52
12 1477527 MADHAV TIWARI                            28 46 59 96 38 41 35 42 17 126 177 64
13 1510372 ANUSHKA SINHA                            27 82 53 115 39 39 29 74 24 74 172 71
14 1510328 MANNAT SAWHNEY                           22 125 62 85 36 51 26 89 21 93 167 80
15 1352317 SHIVANSH SINGH                           22 125 61 90 31 95 34 53 14 147 162 86
16 1364239 TEJAS SRIVASTAVA                         32 30 50 126 34 79 26 89 16 135 158 91
17 1487187 ANISH KUMAR                              27 82 50 126 29 115 23 105 26 62 155 98
18 1538929 HARSH                                    23 97 58 100 33 82 17 135 18 120 149 106
19 1478983 SUHANI AGGARWAL                          22 125 49 131 31 95 21 118 22 87 145 112
20 1363182 KRITI TATRARI                            12 166 66 71 26 142 16 149 23 77 143 113
21 1510656 SATWIK GARG                              27 82 42 158 44 14 11 179 11 160 135 127
22 1333229 AADITYA MUKU                             27 82 24 190 34 79 16 149 14 147 115 150
23 1540460 AAYUSH JHA                                3 192 37 168 28 122 24 100 19 111 111 157
24 1332329 VISHESH TANWAR                           -1 197 60 92 22 157 22 108 5 180 108 161
25 1436806 MUSKAN JHA                               -3 200 47 139 29 115 11 179 11 160 95 175
26 1458387 MOHIT KUMAR                            7 188 23 192 31 95 17 135 3 189 81 190
27   TEJAS YADAV 3   60   39   21   26   149  
28   ANSH VERMA 5   57   16   26   10   114  
29   PRADEEP JHA 0   30   19   7   17   73