TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-17-06-2018

TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-17-06-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(96)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOT

(260)
AIR
1 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 28 4 58 11 40 1 22 11 39 4 187 3
2 1515026 DHAIRYASH DIXIT 32 1 64 9 23 17 18 16 39 4 176 5
3 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 12 18 57 12 31 7 28 3 21 16 149 11
4 1568063 PARNIKA BANERJEE 8 20 43 17 26 12 10 20 34 9 121 16
5 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 13 17 49 15 34 4 8 21 9 23 113 18
6 1457780 ISHIKA SINGH 27 7 43 17 34 4 -2 24 3 24 105 20
7 1515433 SANYAM MUKESH 7 23 28 22 29 8 11 19 16 21 91 22
8 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 8 20 13 24 25 13 3 23 39 4 88 23
9   ANANT AGRAWAL 8   21   -7   -7   3   18  
10   VANSH BHARDWAJ 3   28   -7   -12   14   26  
11   ANGEL SOUMYA 2   23   26   1   11   63  
12   MAAHIN SINGH 2   36   -2   19   16   71