VI FOUNDATION - 29.04.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
VI FOUNDATION  - 29.04.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME PHY-A        32 PHY-B        12 CHE-A       32 CHE-B        12 MATH-A   60 MATH-B    36 BIO-A        32 BIO-B       12 MAT        32 TOTAL    260
1 6666003 DHAIRYASH DIXIT 22 12 27 4 60 36 27 12 32 232
2 6666011 ISHAAN PRIYADARSHI 22 4 27 12 25 4 32 12 17 155
3 6666004 RAKSHIT YADAV 17 12 17 12 30 4 27 12 7 138
4 6666002 SANYAM MUKESH 12 12 2 6 16 28 18 12 18 124
5 6666007 KUSHI UPAL 17 0 12 12 14 6 32 4 14 111
6 6666008 SAMYAK KUMAR SINGH 17 4 12 4 27 14 27 4 0 109
7 6666015 ISHIKA SINGH 22 4 4 4 3 8 22 12 22 101
8 6666010 ANGEL SAUMYA 7 4 7 4 -2 12 32 4 27 95
9 6666013 BHAVYA 7 4 27 12 16 4 23 4 -3 94
10 6666005 PRANAMYA CHANDRA 10 0 9 6 5 4 32 12 8 86
11 6666006 ABHISHEK 12 -4 12 4 -5 20 27 12 7 85
12 6666012 VISHAL KUMAR 12 12 -3 12 10 4 12 12 12 83
13 6666001 APARIJATA MISHRA 12 4 12 -4 5 -4 32 12 7 76
14 6666014 MAAHIN SINGH 2 -4 2 12 20 12 7 0 -3 48
15 6666009 ARCHIT SINGH -8 4 7 -4 5 20 2 12 7 45