TEST TYPE-MAIN)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE-16-04-2018

TEST TYPE-MAIN)-XII-STU-IIT-IC,TEST DATE-16-04-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CHE TOTAL

(360)
AIR
1 1358331 SHUBH SHARMA 93 59 51 335 90 34 234 86
2 1391783 VAIBHAV 40 372 64 238 64 190 168 272
3 1437281 NAVNEET KUMAR 53 307 57 284 45 315 155 315
4 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 16 471 46 374 43 333 105 447
5 1352302 NIKHIL M.V 4 503 37 420 63 197 104 448
6 1370652 NISHA GOEL 20 459 29 456 47 307 96 454
7 1378580 SHRUTI KHATRI 15 477 31 451 37 376 83 472
8 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 7 498 28 464 35 385 70 485
9 1351005 PRIYANKA ROY 22 451 34 434 12 486 68 489
10 1447823 ADITYA V.SARKAR 0 511 8 507 49 297 57 495
11 1332029 AMUSHYA SINHA 11 487 26 475 17 470 54 499