TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-19-04-2018

TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-19-04-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 20 29 10 43 22 32 52 35
2 1500759 ARNAY KAPTIYAL 15 46 10 43 22 32 47 40
3 1500756 LAKSHAY NAYAL 15 46 10 43 22 32 47 40
4 1502358 YASHIKA KATYAL 19 32 14 35 7 60 40 44
5 1485285 DEVANK SAHU 10 60 3 60 25 27 38 48
6 1504159 VINAY CHHILLAR 11 57 15 33 -2 69 24 61
7 1493285 GAYAN RAJA 7 64 8 46 0 68 15 69