TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-18-04-2018

TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-18-04-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1504159 VINAY CHHILLAR 14 22 20 28 30 11 64 9
2 1489517 NISHANK VADHERA 15 18 20 28 25 34 60 15
3 1500756 LAKSHAY NAYAL 15 18 20 28 25 34 60 15
4 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 15 18 20 28 25 34 60 15
5 1500759 ARNAY KAPTIYAL 15 18 20 28 25 34 60 15
6 1502358 YASHIKA KATYAL 11 33 20 28 23 41 54 20
7 1502352 ANANYA BHATNAGAR 11 33 20 28 20 62 51 28
8 1511438 SHREEKAR JHA 7 65 20 28 20 62 47 38
9 1502468 ANAGHA DARSHAN 4 86 20 28 21 53 45 42
10 1504927 ISHANI VEDWAL 4 86 12 63 26 21 42 51
11 1485285 DEVANK SAHU 3 91 7 92 26 21 36 70
12 1500669 TABISH RAHMANI 4 86 10 82 20 62 34 71
13 1501475 SIDDHARTH SINGH 6 74 6 96 8 100 20 99
14 1493285 GAYAN RAJA 8 55 7 92 3 109 18 102