TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE-05-04-2018

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE-05-04-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1505949 SHIKHAR BATRA 4 52 10 93 17 27 31 48
2 1502223 MAYANK MITTAL 3 79 12 71 15 38 30 52
3 1485285 DEVANK SAHU 3 79 11 83 15 38 29 58
4 1502259 JAIVIR GAHLAWAT -2 134 12 71 11 68 21 88
5 1502358 YASHIKA KATYAL 3 79 6 119 11 68 20 92