TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE-04-04-2018

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE-04-04-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1502358 YASHIKA KATYAL 32 2 8 34 24 54 64 5
2 1503049 PRACHI POONIA 32 2 8 34 24 54 64 5
3 1489517 NISHANK VADHERA 28 5 15 8 16 98 59 11
4 1500759 ARNAY KAPTIYAL 24 12 15 8 17 90 56 15
5 1504159 VINAY CHHILLAR 28 5 11 24 15 105 54 19
6 1493285 GAYAN RAJA 20 23 7 38 24 54 51 20
7 1500756 LAKSHAY NAYAL 22 16 12 13 13 114 47 30
8 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 14 56 15 8 8 138 37 58
9 1504927 ISHANI VEDWAL 6 100 6 43 7 142 19 124
10 1504168 RIYA AGGARWAL 9 86 6 43 1 167 16 132
11 1502732 SAKSHAM RANA -5 168 8 34 1 167 4 165
12 1505949 SHIKHAR BATRA -3 165 -6 170 4 162 -5 171