TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE,11-04-2018

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP  ,TEST DATE,11-04-2018                                                                                   
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120
PR CHE

(120)
CR TOTAL

(360)
AIR
1 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 15 15 8 19 22 5 45 7
2 1500759 ARNAY KAPTIYAL 15 15 8 19 22 5 45 7
3 1504159 VINAY CHHILLAR 16 7 8 19 20 11 44 8
4 1500756 LAKSHAY NAYAL 15 15 8 19 18 14 41 9
5 1509797 UNNATI GUPTA 8 38 10 11 18 14 36 13
6 1502486 SHIVANSHU GUSAIN 0 72 0 66 20 11 20 35
7 1500669 TABISH RAHMANI 4 57 8 19 7 46 19 38
8 1485285 DEVANK SAHU 0 72 3 44 2 66 5 74