TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE,009-04-2018

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP  ,TEST DATE,009-04-2018                                                                                   
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120
PR CHE

(120)
CR TOTAL

(360)
AIR
1 1500759 ARNAY KAPTIYAL 14 47 26 24 35 34 75 29
2 1500756 LAKSHAY NAYAL 18 39 24 36 32 43 74 32
3 1502352 ANANYA BHATNAGAR 4 78 25 29 40 24 69 36
4 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 13 51 24 36 32 43 69 36
5 1503651 SHIKHAR HARITASH 13 51 24 36 25 64 62 47
6 1500669 TABISH RAHMANI 10 62 14 60 30 47 54 58
7 1501475 SIDDHARTH SINGH 20 32 23 39 -1 95 42 72
8 1504159 VINAY CHHILLAR 0 89 10 72 28 55 38 75
9 1503658 DEV GODARA 4 78 0 90 21 73 25 88
10 1511438 SHREEKAR JHA 4 78 -13 97 32 43 23 92
11 1504168 RIYA AGGARWAL 2 83 -5 95 15 82 12 96