TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE-03-04-2018

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,TEST DATE-03-04-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1503049 PRACHI POONIA 0 143 4 36 31 4 35 5
2 1485285 DEVANK SAHU 4 25 3 47 27 15 34 7
3 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 0 143 2 55 31 4 33 10
4 1500759 ARNAY KAPTIYAL 0 143 2 55 31 4 33 10
5 1489517 NISHANK VADHERA 0 143 4 36 28 12 32 11
6 1503649 PRINCE -7 173 8 15 28 12 29 16
7 1493285 GAYAN RAJA 0 143 4 36 24 24 28 19
8 1503658 DEV GODARA -1 152 4 36 24 24 27 23
9 1503651 SHIKHAR HARITASH 0 143 4 36 23 25 27 23
10 1502468 ANAGHA DARSHAN 0 143 0 78 24 24 24 27
11 1501475 SIDDHARTH SINGH -2 159 7 18 18 42 23 30
12 1504168 RIYA AGGARWAL 0 143 -1 100 21 28 20 42
13 1504159 VINAY CHHILLAR -4 168 -3 144 26 16 19 43
14 1502352 ANANYA BHATNAGAR -1 152 -3 144 20 33 16 53
15 1502223 MAYANK MITTAL 0 143 0 78 11 78 11 89
16 1502955 HIMANSHU SOLANKI -1 152 3 47 6 115 8 111
17 1500756 LAKSHAY NAYAL 0 143 -1 100 2 146 1 150
18 1502358 YASHIKA KATYAL 0 143 -2 125 0 161 -2 160
19 1504930 SAGAR YADAV 0 143 -2 125 0 161 -2 160
20 1502388 ASHISH KUMAR -5 172 -5 166 5 128 -5 166