GTA-14 - XII IIT IZ TEST ON 22.04.2018 RESULT (ATTENDED : 1020)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
GTA-14 - XII IIT IZ TEST  ON 22.04.2018 RESULT (ATTENDED : 1020)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                   89 5 75 5 67 27 231 2
2 1188390 ARUL KUMAR                     71 54 39 203 42 243 152 112
3 1344763 SAKSHAM SONI                   72 50 19 658 52 115 143 149
4 1178333 AMISH MITTAL                   32 614 56 53 46 187 134 194
5 1204605 RAGHAV GARG                    66 85 20 630 29 500 115 313
6 1188409 AASTHA LUTHRA                  34 560 22 561 46 187 102 418
7 1201269 ABHISHEKSHARMA                 26 735 27 443 44 212 97 454
8 1187106 KUNAL GUPTA                    33 590 39 203 24 592 96 465
9 1428672 NIKHIL KUMAR                   39 461 16 733 41 259 96 465
10 1229793 ACHAL KUMAR JHA                33 590 35 270 19 670 87 541
11 1190006 SHRESHTH                       18 861 42 168 25 573 85 562
12 1184113 VIVEK KHOKAR                   35 547 31 349 18 694 84 569
13 1195555 ADARSH KUMAR                   40 429 30 376 6 903 76 640
14 1184099 RITIKA SHARMA                  28 685 34 286 13 776 75 650
15 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE         21 815 25 488 24 592 70 683
16 1241264 GARVIT GALGAT                  25 746 29 397 12 810 66 714
17 1432632 KAPIL DEV SHARMA               27 716 24 529 15 756 66 714
18 1202859 SANCHIT TRIVEDI                27 716 24 529 12 810 63 727
19 1360164 LALIT NARAYAN                  26 735 14 816 21 643 61 735
20 1300170 V KRISHNA CHARTANYA 42 398 11 867 6 903 59 756
21 1198580 AMOGH ANAND                    15 886 25 488 18 694 58 762
22 1205080 ANURANJAN JHA                  18 861 18 697 18 694 54 796
23 1189095 DEBRAJ GHOSH                   24 779 15 800 15 756 54 796
24 1439593 JYOTIRADITYA                   21 815 24 529 9 855 54 796
25 1442266 ARJUN LAKHERA                  24 779 14 816 9 855 47 832
26 1438414 LAIK SINGH                     21 815 15 800 9 855 45 848
27 1244218 KUSHAL VIRAJ                   19 831 8 904 14 765 41 866
28 1420102 VAIBHAVI PATHAK                18 861 15 800 6 903 39 886
29 1443771 NAVPREETI KAUR                 15 886 15 800 5 911 35 898