TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-25-03-2018

TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-25-03-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1502352 ANANYA BHATNAGAR 25 16 22 6 8 79 55 18
2 1502358 VASHIKA KATYAL 30 6 5 88 11 57 46 27
3 1500669 TABISH RAHMANI 18 41 12 41 16 39 46 27
4 1493285 GAYAN RAJA 35 2 1 106 7 86 43 33
5 1502468 ANAGHA DARSHAN 14 70 6 82 15 45 35 53
6 1502955 HIMANSHU SOLANKI 17 48 19 13 -1 130 35 53
7 1502369 PIYUSH KUMAR 0 132 12 41 16 39 28 78
8 1490410 AMEYA PANCHPOR 10 94 3 95 15 45 28 78
9 1500756 LAKSHAY NAYAL 20 27 5 88 0 125 25 87
10 1502259 JAIVIR GAHLAWAT 15 60 -5 138 11 57 21 96
11 1502507 NAVDHA KAPOOR 9 100 9 66 2 120 20 105
12 1502511 ALBIN SHAJAN 10 94 15 29 -5 138 20 105
13 1502388 ASHISH KUMAR 8 104 6 82 -1 130 13 114
14 1501475 SIDDHARTH SINGH 13 77 -1 126 -2 133 10 121
15 1405006 NITIN GOSWAMI 10 94 0 123 0 125 10 121
16 1502251 ARYAN SHARMA 6 113 0 123 0 125 6 127
17 1502481 DIVYAM NIGAM 11 85 0 123 -5 138 6 127
18 1500759 ARNAY KAPTIYAL 10 94 0 123 -5 138 5 129
19 1494385 SHRUTKIRTI SHUBHA                      - 10 140 0 123 6 93 -4 138
20 1485285 DEVANK SAHU 1 126 -3 132 -6 140 -8 139