TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-29-03-2018

TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-29-03-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
Rank PHY

(40)
Rank CHE

(40)
Rank TOTAL

(120)
AIR
1 1500756 LAKSHAY NAYAL                       26 1 40 1 30 5 96 1
2 1502216 SARTHAK ANAND                       3 70 22 10 31 4 56 2
3 1502352 ANANYA BHATNAGAR                    0 159 18 26 35 1 53 3
4 1501475 SIDDHARTH SINGH                     2 89 21 17 26 11 49 5
5 1500759 ARNAY KAPTIYAL                      3 70 21 17 23 18 47 7
6 1489517 NISHANK VADHERA                     3 70 21 17 22 22 46 8
7 1485285 DEVANK SAHU                         6 31 10 64 25 14 41 16
8 1502259 JAIVIR GAHLAWAT                     -1 178 21 17 18 38 38 21
9 1502468 ANAGHA DARSHAN                      -1 178 -4 199 23 18 18 107
10 1493285 GAYAN RAJA                          0 159 1 161 13 89 14 139
11 1504168 RIYA AGGARWAL                       0 159 1 161 2 186 3 191