TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-27-03-2018

TEST TYPE:-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-27-03-2018
SNO ADMNO NAME MATHS

(40)         
Rank PHY 

(40)     
Rank CHE

(40)     
 RANK EST

AVG
 TOT

MRKS
AIR

RANK
1 1502358 VASHIKA KATYAL                      15 26 16 16 30 2 61 120 3
2 1500669 TABISH RAHMANI                      10 58 7 91 27 7 44 120 20
3 1502468 ANAGHA DARSHAN                      12 38 12 40 16 39 40 120 35
4 1502352 ANANYA BHATNAGAR                    9 69 12 40 13 61 34 120 46
5 1503049 PRACHI POONIA                       16 22 8 77 9 92 33 120 47
6 1502388 ASHISH KUMAR                        5 104 6 101 20 21 31 120 52
7 1490410 AMEYA PANCHPOR                      9 69 10 62 7 101 26 120 72
8 1501475 SIDDHARTH SINGH                     -2 140 11 50 7 101 16 120 115
9 1485285 DEVANK SAHU                         4 110 0 138 11 75 15 120 118
10 1489517 NISHANK VADHERA                     -2 140 6 101 10 87 14 120 119
11 1493285 GAYAN RAJA                          7 82 2 125 4 120 13 120 123
12 1502259 JAIVIR GAHLAWAT                     0 134 9 67 3 127 12 120 126
13 1502511 ALBIN SHAJAN                        5 104 -5 150 10 87 10 120 132