GT-7 (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 26.03.2018 RESULT (ATTENDED :11162)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
GT-7 (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 26.03.2018 RESULT  (ATTENDED :11162)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                        111 12 110 20 103 13 324 4
2 1190504 AKHIL JAIN                          49 1691 97 99 64 824 210 396
3 1344763 SAKSHAM SONI                        95 113 62 912 47 1922 204 466
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI                     39 2601 85 270 73 488 197 549
5 1201269 ABHISHEKSHARMA                      23 5187 97 99 63 877 183 745
6 1187106 KUNAL GUPTA                         66 750 43 1969 66 734 175 866
7 1189124 SOURADIP MANDAL                     61 950 75 489 32 3914 168 999
8 1188390 ARUL KUMAR                          38 2703 69 651 46 2012 153 1295
9 1189530 HARDIK SINGH                        30 3876 69 651 44 2221 143 1530
10 1176720 SUSHANT DEV                         50 1623 55 1229 38 2993 143 1530
11 1189095 DEBRAJ GHOSH                        31 3691 65 806 44 2221 140 1608
12 1188409 AASTHA LUTHRA                       27 4351 50 1495 52 1479 129 1943
13 1443975 SURYA VARDWAN                       38 2703 30 3506 56 1221 124 2084
14 1439546 SOUMYA SHOBHANA                     22 5396 51 1420 49 1732 122 2163
15 1439650 ABHISHEK KUMAR                      46 1920 38 2482 37 3116 121 2194
16 1229793 ACHAL KUMAR JHA                     3 10664 81 338 35 3443 119 2269
17 1184005 KUNAL MAMGAIN                       48 1761 35 2830 34 3605 117 2344
18 1234815 DEV RISHI                           48 1761 47 1695 18 7232 113 2502
19 1186804 SANSKAR SOGANI                      44 2106 29 3663 39 2866 112 2543
20 1445644 NIDHI MISHRA                        36 2980 33 3054 28 4709 97 3186
21 1189642 KAIMAN YADAV                        40 2483 31 3301 25 5384 96 3254
22 1184099 RITIKA SHARMA                       20 5858 35 2830 38 2993 93 3421
23 1241264 GARVIT GALGAT                       34 3273 39 2376 20 6681 93 3421
24 1360164 LALIT NARAYAN                       20 5858 27 4008 44 2221 91 3542
25 1188862 RAUNAK NEGI                         18 6321 50 1495 23 5870 91 3542
26 1371764 RAHUL YADAV                         15 7184 44 1887 29 4504 88 3730
27 1214281 PARTH SAWANT                        24 4995 26 4176 37 3116 87 3783
28 1300170 V KRISHNA CHARTANYA 38 2703 21 5217 25 5384 84 3992
29 1280549 ARYAN GUPTA                         25 4811 26 4176 32 3914 83 4075
30 1308403 KARTIK RAINA                        11 8327 36 2663 34 3605 81 4218
31 1439567 SHALU RAWAT                         15 7184 15 6774 51 1559 81 4218
32 1252584 SIDDHARTH                           15 7184 10 8192 54 1347 79 4366
33 1184113 VIVEK KHOKAR                        31 3691 27 4008 21 6355 79 4366
34 1259589 SAGNIK BHATTACHARYA                 39 2601 27 4008 11 9277 77 4506
35 1181711 ANKUSH KHANNA                       39 2601 12 7493 25 5384 76 4569
36 1212254 NISHANT RAJ                         23 5187 28 3845 20 6681 71 5008
37 1303020 NIKHIL                              19 6064 28 3845 19 6954 66 5423
38 1232655 AVINASH CHAUDHARY                   14 7473 16 6401 35 3443 65 5539
39 1184071 PRACHI SINGH                        14 7473 9 8434 37 3116 60 6015
40 1434163 SUMIT KUMAR R                       9 8927 25 4435 25 5384 59 6120
41 1420136 KARMBIR                             33 3389 15 6774 9 9887 57 6336
42 1232665 JYOTI                               15 7184 19 5735 23 5870 57 6336
43 1181146 SIDDHANT ARYA                       7 9551 32 3167 15 8126 54 6651
44 1301954 ANKIT RAJ                           10 8700 -1 11227 43 2337 52 6857
45 1302563 PARAS KUMAR MEENA                   12 7995 12 7493 28 4709 52 6857
46 1186107 AAYUSH ASHOK                        21 5580 7 9052 19 6954 47 7422
47 1254853 ANJALI                              6 9809 20 5517 21 6355 47 7422
48 1285992 KUNAL MEHTA                         11 8327 22 5037 14 8435 47 7422
49 1433322 PADMADHAR TIWARI                    7 9551 27 4008 12 8987 46 7518
50 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV                23 5187 8 8756 11 9277 42 7999
51 1310289 AYUSHI AGARWAL                      14 7473 19 5735 9 9887 42 7999
52 1235357 PRAGYAN SINGH                       8 9239 11 7829 23 5870 42 7999
53 1179593 JALAJ KAUSHIK                       6 9809 19 5735 11 9277 36 8686
54 1310903 YAVIKA                              10 8700 2 10471 24 5635 36 8686
55 1447457 SHIVANI AGGARWAL                    10 8700 4 9941 20 6681 34 8953
56 1376895 AMIT KUMAR                          11 8327 6 9333 12 8987 29 9531
57 1235266 NAVEEN KUMAR                        11 8327 3 10248 12 8987 26 9892
58 1282842 RAHUL SINGH                         3 10664 4 9941 17 7496 24 10095
59 1233954 SHASHANK KESARWANI                  -3 11553 -1 11227 20 6681 16 10825
60 1409757 SAGAR KUMAR                         -1 11375 9 8434 8 10151 16 10825