(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 03.02.2018 RESULT (ATTENDED :350)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 03.02.2018 RESULT  (ATTENDED :350)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1443937 SONAM KUMARI             44 171 74 42 86 33 204 48
2 1446904 SUNIL                    50 135 68 60 57 155 175 95
3 1447347 KAMAL SHOKEEN            73 38 45 180 50 189 168 112
4 1441456 SACHIN DHAMA             66 63 43 189 55 165 164 124
5 1446052 YASH SHARMA              61 83 69 58 20 301 150 149
6 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA      49 144 39 205 58 148 146 158
7 1447421 NITISH                   45 166 42 195 54 168 141 167
8 1447172 ANURAG NAUGAIN           51 130 47 167 41 233 139 175
9 1443456 PRAFFUL MALKOTI          47 156 39 205 48 200 134 186
10 1445412 AMAN CHAUDHARY           40 194 29 241 54 168 123 206
11 1440368 BAJRANG BHUSHAN          40 194 30 235 52 179 122 208
12 1442907 ANKIT YADAV              66 63 42 195 11 326 119 213
13 1444811 PRIYA CHATURVEDI         22 279 33 226 62 120 117 222
14 1448285 MD.SOHAIL                30 244 70 55 16 311 116 226
15 1445775 VASU SHARMA              42 185 42 195 31 272 115 229
16 1445900 BHARAT GOMA              36 212 4 341 57 155 97 265
17 1442275 SWASTIK ARYAN            42 185 -2 348 41 233 81 280
18 1440783 ANUBHAV MUDGAL           36 212 18 289 12 323 66 309