TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE 22-01-2018 (TOTAL ATTEN.-810 )

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE 22-01-2018 (TOTAL ATTEN.-810 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120
MR  PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1354131 SAKSHI KUMARI 33 158 22 225 58 32 113 119
2 1441028 ANMOL KUMAR 48 96 6 326 35 162 89 189
3 1358331 SHUBH SHARMA 16 254 22 225 50 59 88 194
4 1352302 NIKHIL M.V 47 99 1 348 38 132 86 199
5 1357924 RAHUL JOSHI 5 328 22 225 35 162 62 263
6 1332029 AMUSHYA SINHA 20 236 8 309 32 191 60 268
7 1437281 NAVNEET KUMAR 28 182 11 292 16 296 55 286
8 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 17 249 9 305 29 214 55 286
9 1330933 KARTHIK NAMBIAR 24 208 2 342 25 249 51 296
10 1351005 PRIYANKA ROY 16 254 -2 358 30 209 44 308
11 1393661 SAHIL KUMAR 15 265 7 318 21 276 43 311
12 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 24 208 5 331 12 313 41 314
13 1379504 SOURABH GODARA 12 286 14 276 12 313 38 323
14 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 7 313 2 342 24 257 33 329
15 1430560 BHAVESH AWAL 3 333 7 318 18 284 28 339
16 1191557 GULSHAN K JANGRA 14 273 0 354 11 318 25 341