IX JSTSE MOCK TEST 9 - 14.01.2018 RESULT (ATTENDED :96)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 9  - 14.01.2018 RESULT  (ATTENDED :96)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         15 45 25 3 34 9 37 5 30 3 141 1
2 1331081 SAKSHAM MISHRA                      14 58 18 20 35 2 35 10 32 1 134 5
3 1350564 AMAN SHARMA                         16 32 22 5 34 9 37 5 25 22 134 5
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     18 15 25 3 31 23 31 29 28 7 133 6
5 1445299 VINAYAK ANAND                       21 8 18 20 33 13 35 10 22 41 129 9
6 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  15 45 15 34 34 9 36 7 26 14 126 10
7 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  10 91 21 8 34 9 34 14 25 22 124 14
8 1338487 SHATAKSHI                           21 8 17 26 30 30 32 20 24 28 124 14
9 1349656 CHETAN SHARMA                       18 15 25 3 27 46 30 34 24 28 124 14
10 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                15 45 16 30 33 13 31 29 26 14 121 17
11 1344243 MANOJ KUMAR                         17 22 17 26 28 40 30 34 27 9 119 21
12 1374199 SANIA KATARIA                       19 11 17 26 31 23 29 39 22 41 118 23
13 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  16 32 13 45 32 18 31 29 22 41 114 28
14 1440961 KARTIKEYA SINGH                     12 83 19 15 30 30 32 20 21 46 114 28
15 1377882 MEDHA VATSAL                        14 58 18 20 29 33 30 34 18 62 109 36
16 1343509 AMAR PRASAD                         16 32 14 39 26 54 27 44 25 22 108 40
17 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     24 3 13 45 29 33 22 63 20 51 108 40
18 1441230 ASHRITA SRIVALLI PADMASOLALA        25 1 6 90 30 30 25 50 18 62 104 41
19 1363492 AYUSHI NEHRA                        15 45 7 87 33 13 22 63 25 22 102 42
20 1439601 NIKITA                              16 32 14 39 28 40 23 59 18 62 99 45
21 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               15 45 12 48 24 64 23 59 22 41 96 50
22 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   13 69 11 59 27 46 23 59 22 41 96 50
23 1355803 HIYA JOSHI                          16 32 13 45 26 54 21 67 18 62 94 52
24 1395813 VATSAL  SINGH                       18 15 8 80 23 69 21 67 19 54 89 62
25 1353007 TUSHAR SINGH                        16 32 9 74 26 54 18 73 17 64 86 66
26 1330978 ANUSHKA PANDEY                      12 83 11 59 23 69 19 72 18 62 83 70
27 1372017 SIDDHANT MISHRA                     8 94 12 48 15 84 26 48 16 68 77 74
28 1395552 YASH DHIMAN                         7 96 11 59 26 54 12 91 11 89 67 81
29 1338251 ASHISH JHA                          13 69 8 80 23 69 11 93 10 93 65 82
30 1338286 AKSHAT KANSAL                       10 91 2 93 20 77 15 85 10 93 57 91