IX JSTSE MOCK TEST 8 - 07.01.2018 RESULT (ATTENDED :95)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 8  - 07.01.2018 RESULT  (ATTENDED :95)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         35 2 20 5 29 22 32 2 18 26 134 2
2 1338487 SHATAKSHI                           31 19 18 13 32 9 29 6 20 15 130 4
3 1331081 SAKSHAM MISHRA                      32 12 16 24 34 2 29 6 18 26 129 5
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     32 12 19 7 33 5 26 12 18 26 128 6
5 1445299 VINAYAK ANAND                       34 5 15 29 32 9 26 12 16 38 123 9
6 1440961 KARTIKEYA SINGH                     29 34 18 13 28 27 32 2 15 48 122 10
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  32 12 19 7 31 14 24 21 15 48 121 15
8 1405298 DEVRAJ                              35 2 17 17 31 14 22 34 16 38 121 15
9 1349656 CHETAN SHARMA                       26 55 17 17 29 22 27 9 22 8 121 15
10 1344243 MANOJ KUMAR                         29 34 18 13 33 5 22 34 14 55 116 20
11 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                33 7 18 13 24 58 21 45 15 48 111 23
12 1363492 AYUSHI NEHRA                        23 78 16 24 32 9 21 45 17 31 109 27
13 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  26 55 11 62 27 37 21 45 23 5 108 29
14 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               33 7 10 67 24 58 24 21 15 48 106 31
15 1340038 SHREYA GHOSH                        30 28 10 67 25 50 23 25 13 65 101 40
16 1441027 RAHUL SHARMA                        24 70 16 24 26 43 19 57 15 48 100 42
17 1343509 AMAR PRASAD                         22 85 14 33 26 43 21 45 16 38 99 43
18 1441230 ASHRITA SRIVALLI PADMASOLALA        25 62 15 29 30 16 17 67 11 80 98 46
19 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   27 51 9 75 26 43 17 67 19 19 98 46
20 1340065 ARNAV PANDEY                        28 46 10 67 21 74 18 59 19 19 96 51
21 1414199 DEV                                 16 95 13 40 20 80 21 45 25 3 95 52
22 1353007 TUSHAR SINGH                        31 19 12 58 25 50 20 53 6 91 94 54
23 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               28 46 8 81 22 67 21 45 13 65 92 55
24 1386688 UTKARSH SHUKLA                      27 51 12 58 18 86 17 67 14 55 88 68
25 1341177 SHLOK PANDEY                        31 19 3 93 24 58 17 67 5 93 80 80
26 1355803 HIYA JOSHI                          24 70 6 89 23 61 16 77 11 80 80 80
27 1377691 SWATI RAI                           23 78 12 58 14 95 15 80 13 65 77 86
28 1372017 SIDDHANT MISHRA                     13 96 15 29 18 86 13 90 18 26 77 86
29 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               22 85 9 75 21 74 11 93 11 80 74 87
30 1407272 LAKSHAY YADAV                       18 93 8 81 14 95 16 77 12 71 68 88
31 1442700 DIVYA                               18 93 6 89 20 80 14 84 3 94 61 91
32 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   21 86 0 97 25 50 3 95 0 97 49 95
33 1447175 JAYANT SAINI                        20 89 0 97 0 97 0 97 0 97 20 97