IX JSTSE MOCK TEST 7 - 31.12.2017 RESULT (ATTENDED :33)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 7  - 31.12.2017 RESULT  (ATTENDED :33)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         29 1 25 3 33 5 27 4 33 5 147 1
2 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                20 18 26 1 32 9 33 1 34 2 145 2
3 1375866 KHUSHANK GALGAT                     22 9 25 3 33 5 24 11 33 5 137 3
4 1350564 AMAN SHARMA                         19 21 24 4 31 12 27 4 34 2 135 4
5 1440961 KARTIKEYA SINGH                     20 18 22 5 32 9 25 8 32 7 131 5
6 1331081 SAKSHAM MISHRA                      18 26 18 14 34 2 28 2 30 13 128 6
7 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  28 2 20 8 26 27 20 24 33 5 127 7
8 1389267 YUG  SHARMA                         19 21 20 8 29 19 26 6 31 10 125 9
9 1363492 AYUSHI NEHRA                        26 4 16 23 38 1 17 30 28 17 125 9
10 1344243 MANOJ KUMAR                         26 4 11 28 32 9 24 11 31 10 124 10
11 1338487 SHATAKSHI                           24 5 15 25 29 19 26 6 29 15 123 11
12 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  21 14 16 23 32 9 23 13 28 17 120 13
13 1374199 SANIA KATARIA                       22 9 17 17 30 14 15 32 31 10 115 15
14 1443930 PRATHAMESH NARAYAN  17 27 17 17 31 12 19 26 29 15 113 17
15 1343509 AMAR PRASAD                         19 21 15 25 22 31 24 11 32 7 112 18
16 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     18 26 18 14 29 19 21 19 25 20 111 19
17 1441230 ASHRITA SRIVALLI 21 14 17 17 31 12 21 19 20 29 110 21
18 1447175 JAYANT SAINI                        21 14 20 8 25 28 20 24 22 26 108 23
19 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   23 6 12 26 26 27 20 24 21 27 102 24
20 1439601 NIKITA                              18 26 11 28 28 22 23 13 18 33 98 28
21 1340038 SHREYA GHOSH                        18 26 10 31 27 24 19 26 19 31 93 29
22 1386688 UTKARSH SHUKLA                      15 32 18 14 17 34 20 24 19 31 89 31
23 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               14 33 16 23 24 29 14 33 17 34 85 32
24 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               18 26 10 31 20 33 16 31 18 33 82 33
25 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               15 32 10 31 21 32 12 34 20 29 78 34