IX JSTSE MOCK TEST - 19.01.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
IX JSTSE MOCK TEST   - 19.01.2018 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) Bio (40) CHE    (40) PHY    (40) MATH    (30) TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL 30 32 40 35 19 156 1
2 1375866 KUSHANK GALGAT 23 33 35 34 24 149 2
3 1345204 BHAVYA GOYAL 27 33 32 31 17 140 3
4 1338288 ARYAN CHUGH 27 34 31 30 17 139 4
5 1440961 KARTIKEYA SINGH 25 33 29 34 17 138 5
6 1344243 MANOJ KUMAR 29 29 30 32 16 136 6
7 1327461 PRAJJWAL SRIVASTAVA 22 34 31 33 13 133 7
8 1336066 G MANMOHIT MAHADEV 26 32 29 29 16 132 8
9 1349656 CHETAN SHARMA 23 30 33 29 15 130 9
10 1343509 AMAR PRASAD 30 30 28 27 13 128 10
11 1335617 SAMIKSHA BAJARIA 30 27 24 26 14 121 11
12 1447175 JAYANT SAINI 27 28 26 25 12 118 12
13 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA 24 29 21 27 16 117 13
14 1372017 SIDDHANT MISHRA 25 27 26 22 16 116 14
15 1330168 ADARSH PATAP MISHRA 18 24 28 23 7 100 15
16 1383381   23 22 18 26 8 97 16
17 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA 18 17 19 18 10 82 17