IX JSTSE MOCK TEST 12 - 22.01.2018 RESULT (ATTENDED :37)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 12  - 22.01.2018 RESULT  (ATTENDED :37)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         35 1 20 5 30 1 32 6 34 2 151 1
2 1345204 BHAVYA GOYAL                        31 5 21 3 29 3 30 11 34 2 145 2
3 1440961 KARTIKEYA SINGH                     28 15 22 1 25 10 33 3 33 4 141 4
4 1350564 AMAN SHARMA                         29 11 21 3 24 13 34 1 33 4 141 4
5 1375866 KHUSHANK GALGAT                     29 11 18 12 27 7 33 3 29 11 136 5
6 1338487 SHATAKSHI                           31 5 15 22 28 6 30 11 29 11 133 7
7 1389267 YUG  SHARMA                         30 8 20 5 29 3 28 15 26 18 133 7
8 1344243 MANOJ KUMAR                         27 17 18 12 26 9 28 15 28 15 127 10
9 1343509 AMAR PRASAD                         25 25 17 15 21 20 30 11 32 5 125 11
10 1338251 ASHISH JHA                          26 21 19 8 21 20 32 6 25 20 123 14
11 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                28 15 19 8 20 22 32 6 24 21 123 14
12 1374199 SANIA KATARIA                       26 21 18 12 21 20 29 13 29 11 123 14
13 1363492 AYUSHI NEHRA                        25 25 15 22 28 6 26 19 26 18 120 15
14 1439601 NIKITA                              30 8 15 22 19 27 19 29 25 20 108 19
15 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     24 27 13 30 24 13 24 20 22 24 107 20
16 1447175 JAYANT SAINI                        28 15 18 12 15 34 23 22 21 27 105 22
17 1377882 MEDHA VATSAL                        23 30 15 22 22 15 27 17 18 32 105 22
18 1330978 ANUSHKA PANDEY                      31 5 13 30 18 28 21 27 18 32 101 28
19 1340038 SHREYA GHOSH                        26 21 13 30 21 20 18 30 23 23 101 28
20 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               22 33 17 15 17 29 20 28 21 27 97 29
21 1441230 ASHRITA SRIVALLI PADMASOLALA        30 8 10 36 13 35 22 25 21 27 96 30
22 1372017 SIDDHANT MISHRA                     20 35 15 22 11 37 22 25 19 30 87 31
23 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               29 11 11 33 19 27 14 34 11 37 84 32
24 1344882 SAHIL SINGH                         19 37 11 33 19 27 13 36 20 28 82 33
25 1366632 NEERAV ATRI                         23 30 19 8 12 36 13 36 13 35 80 34
26 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               20 35 10 36 16 33 15 33 17 33 78 36
27 1372692 SOUMYA MADESHIA                     22 33 13 30 16 33 15 33 12 36 78 36
28 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 19 37 11 33 16 33 12 37 15 34 73 37