IX JSTSE MOCK TEST 11 - 20.01.2018 RESULT (ATTENDED :74)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 11  - 20.01.2018 RESULT  (ATTENDED :74)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         19 27 26 3 34 7 30 3 37 8 146 1
2 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  23 10 24 11 31 20 29 7 33 18 140 5
3 1389267 YUG  SHARMA                         20 23 25 5 30 25 28 13 37 8 140 5
4 1345204 BHAVYA GOYAL                        18 35 23 14 36 4 28 13 34 14 139 8
5 1440961 KARTIKEYA SINGH                     18 35 21 29 37 1 26 26 37 8 139 8
6 1375866 KHUSHANK GALGAT                     22 16 27 1 31 20 28 13 31 27 139 8
7 1338487 SHATAKSHI                           23 10 21 29 31 20 26 26 37 8 138 10
8 1350564 AMAN SHARMA                         16 48 21 29 36 4 30 3 33 18 136 11
9 1344243 MANOJ KUMAR                         18 35 20 37 34 7 29 7 34 14 135 13
10 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                20 23 22 20 30 25 26 26 34 14 132 17
11 1349656 CHETAN SHARMA                       19 27 22 20 29 28 29 7 33 18 132 17
12 1331081 SAKSHAM MISHRA                      13 64 23 14 30 25 28 13 37 8 131 18
13 1441230 ASHRITA SRIVALLI  33 1 10 67 27 36 28 13 31 27 129 20
14 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  19 27 20 37 32 15 27 16 27 42 125 22
15 1343509 AMAR PRASAD                         23 10 24 11 22 56 26 26 28 40 123 27
16 1363492 AYUSHI NEHRA                        22 16 19 41 27 36 24 32 28 40 120 31
17 1439601 NIKITA                              18 35 17 47 26 41 22 41 30 33 113 38
18 1377882 MEDHA VATSAL                        12 69 21 29 26 41 18 53 30 33 107 42
19 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               13 64 21 29 31 20 21 43 19 56 105 43
20 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   16 48 19 41 25 47 17 58 25 48 102 46
21 1340038 SHREYA GHOSH                        14 56 15 55 26 41 18 53 25 48 98 49
22 1447175 JAYANT SAINI                        12 69 18 45 26 41 10 77 24 50 90 55
23 1372017 SIDDHANT MISHRA                     11 72 22 20 13 69 15 65 22 52 83 58
24 1182409 ABHINAV PAINULI                     17 41 14 57 16 67 22 41 9 72 78 62
25 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               9 77 11 62 19 62 17 58 15 62 71 67
26 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               12 69 8 74 23 53 18 53 8 74 69 69