IX JSTSE MOCK TEST 10 - 18.01.2018 RESULT (ATTENDED :51)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 10  - 18.01.2018 RESULT  (ATTENDED :51)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         30 1 25 1 37 2 25 5 25 5 142 1
2 1389267 YUG  SHARMA                         29 3 22 3 35 8 25 5 25 5 136 2
3 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  27 5 19 9 36 5 25 5 20 24 127 3
4 1338487 SHATAKSHI                           26 9 16 20 34 13 23 11 26 1 125 4
5 1345204 BHAVYA GOYAL                        21 26 20 5 35 8 24 7 24 7 124 6
6 1375866 KHUSHANK GALGAT                     24 13 21 4 36 5 19 26 22 14 122 8
7 1344243 MANOJ KUMAR                         26 9 19 9 32 19 22 15 21 17 120 9
8 1331081 SAKSHAM MISHRA                      21 26 19 9 34 13 21 19 24 7 119 10
9 1374199 SANIA KATARIA                       28 4 14 30 34 13 16 42 22 14 114 13
10 1377882 MEDHA VATSAL                        20 33 16 20 27 31 26 1 20 24 109 18
11 1363492 AYUSHI NEHRA                        24 13 15 24 29 25 18 35 23 9 109 18
12 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                18 38 19 9 30 22 18 35 23 9 108 19
13 1447175 JAYANT SAINI                        21 26 14 30 24 36 23 11 25 5 107 20
14 1349656 CHETAN SHARMA                       16 46 17 15 32 19 21 19 20 24 106 22
15 1439601 NIKITA                              29 3 13 34 27 31 17 39 18 33 104 24
16 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   15 48 18 13 27 31 21 19 19 29 100 29
17 1343509 AMAR PRASAD                         15 48 16 20 23 39 23 11 18 33 95 33
18 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               21 26 11 39 23 39 18 35 20 24 93 35
19 1330978 ANUSHKA PANDEY                      18 38 8 47 26 33 22 15 17 37 91 37
20 1340038 SHREYA GHOSH                        22 18 7 48 25 35 18 35 17 37 89 38
21 1436367 ANUSHA BADGUJAR                     24 13 13 34 20 44 20 23 10 48 87 39
22 1372017 SIDDHANT MISHRA                     13 50 15 24 16 50 18 35 20 24 82 40
23 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               20 33 6 49 22 41 14 49 15 43 77 42
24 1344882 SAHIL SINGH                         16 46 10 41 22 41 14 49 15 43 77 42
25 1338251 ASHISH JHA                          16 46 8 47 16 50 16 42 17 37 73 47
26 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               16 46 9 43 16 50 16 42 16 40 73 47
27 1366632 NEERAV ATRI                         20 33 11 39 16 50 17 39 9 50 73 47
28 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 23 16 5 51 20 44 15 45 9 50 72 49
29 1441024 SHAMBHAVI MISHRA                    17 41 11 39 19 46 14 49 11 46 72 49
30 1442700 DIVYA                               19 36 5 51 20 44 15 45 6 51 65 50
31 1414199 DEV                                 13 50 9 43 14 51 14 49 10 48 60 51