AITS - IIT (MAINS) ON 24.12.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
AITS - IIT (MAINS)  ON 24.12.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT     (120) RANK PHY    (120) RANK CHE          (120) RANK TOT (360) RANK
1 1235357 PRAGYAN SINGH        18 4796 43 3345 70 774 131 2132
2 1296645 PARAS JAIN          28 3005 56 1920 47 2588 131 2135
3 1259589 SAGNIK BHATTACHARYA 19 4576 52 2227 49 2393 120 2722
4 1308403 KARTIK RAINA        7 6893 47 2817 54 1952 108 3320
5 1303458 ABHINAV RAJ          10 6375 25 5707 60 1378 95 4015
6 1234815 DEV RISHI            -3 8078 41 3597 43 3025 81 4699
7 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR  3 7427 25 5705 24 5469 52 6404