PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 17.12.2017 RESULT (ATTENDED :1739)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 17.12.2017 RESULT  (ATTENDED :1739)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA        105 33 97 28 86 254 288 23
2 1202859 SANCHIT TRIVEDI     56 814 72 258 65 822 193 518
3 1189124 SOURADIP MANDAL     91 119 51 851 45 1331 187 598
4 1187106 KUNAL GUPTA         37 1349 75 216 68 724 180 679
5 1201269 ABHISHEKSHARMA      54 875 85 108 36 1467 175 755
6 1344763 SAKSHAM SONI      95 84 52 822 25 1603 172 794
7 1189962 SARTHAK DIMRI       36 1376 53 790 62 910 151 1064
8 1176720 SUSHANT DEV         39 1308 48 956 55 1120 142 1180
9 1009312 PANKIL KALRA        84 203 12 1731 31 1532 127 1352
10 1389924 RAHUL VYAS        11 1735 63 465 41 1398 115 1479
11 1189642 KAIMAN YADAV        26 1599 49 921 40 1416 115 1479
12 1178333 AMISH MITTAL        25 1616 35 1355 53 1163 113 1496
13 1439546 SOUMYA SHOBHANA   22 1666 44 1083 37 1453 103 1575
14 1241264 GARVIT GALGAT       27 1586 33 1409 40 1416 100 1593
15 1371764 RAHUL YADAV       40 1275 44 1083 15 1685 99 1597
16 1204605 RAGHAV GARG         27 1586 26 1560 32 1525 85 1670
17 1189749 ANMOL CHHETRI     19 1697 14 1700 24 1619 57 1727